Hướng Dẫn

Để hỗ trợ thêm cho các bạn BQT quyết định thu mua item hoàn hảo mà các bạn không sử dụng hoặc bán sang PCpoint để thuận tiện sử dụng reset hoặc mua bán trao đổi item khác

Tọa độ Thu Mua Item :
Đến toạ độ 146,148 Lorencia  và tiến hành giao dịch với

NPC Thu Mua Item Ve Chai Đồng Nát @@ : Item exl hoàn hảo có được từ việc Train quái  săn BOSS

Thực hiện giao item cần bán cho NPC và nhận PCpoint tương ứng với món item đã bán