Tin Tức

Bảng Giới Hạn Reset Áp Dụng Cho Máy Chủ Thiên Tử GameMuVn

heartheartheart Tạo Nhân Vật Mới :

- Cấp Độ 400 Lv 

- Reset : 0 Lần

- 2000 Điểm Cộng

- 100 Triệu Zen Vào Ngân Hàng ( Không Rút Được Chỉ Dùng Reset ) Nhân Vật : 0 Zen

heartheartheart Giới Hạn Reset :

 

- Giới Hạn Reset Cho Tất Cả Các Nhân Vật Ngày Đầu Open Là 10 Lần

- Từ 00h00 Áp Dung Theo Bảng Giới Hạn Reset Dưới Đây :